Bank Spółdzielczy

Wielkość czcionki

 • font
 • font
 • font

Dla udziałowców

 

Dołącz do grona współwłaścicieli Banku Spółdzielczego w Limanowej i zostań Udziałowcem!

Dlaczego warto zostać Współwłaścicielem Banku?
Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów. Członkostwo w Banku Spółdzielczym w Limanowej uprawnia do:
 1. udziału w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich,
 2. wybierania i bycia wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,
 3. otrzymywania odpisu Statutu i regulaminów wraz z rocznymi sprawozdaniami finansowymi, 
 4. uczestniczenia w podziale nadwyżki bilansowej w formie dywidendy,
 5. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Banku Spółdzielczego.

Jak dołączyć do grona Udziałowców?

Członkiem Banku Spółdzielczego w Limanowej może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.
Warunkiem przyjęcia na Członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego deklaracja powinna zawierać jego imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów.

O przyjęciu w poczet Członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

Wpisowe i udziały

Członek Banku Spółdzielczego w Limanowej jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 100,00 zł i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden /1/ udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi: 125,00 zł.

 

Obowiązki wynikające z członkostwa.

Członkowie są zobowiązani:

 1. wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
 2. stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
 3. troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
 4. brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani,
 5. uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów,
 6. zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

Przydatne dokumenty: statut

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zastrzeżenie karty

Program Rodzina 500+

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ