Bank Spółdzielczy

Kredyt inwestycyjny

foto

Inwestuj i rozwijaj swoją firmę

Kredyt przeznaczony na wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym, w szczególności przedsięwzięcia inwestycyjne, zmierzające do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub rozwoju już istniejącej.

Kredyt inwestycyjny może być przeznaczony na finansowanie zakupu środków trwałych, budowę, rozbudowę, poprawę zdolności produkcyjnych lub handlowo - usługowych, odtworzenie lub modernizację działalności gospodarczej, jak również zakup patentów, licencji, know-how, czy na przejęcie innych przedsiębiorstw.

Dla kogo?

O kredyt mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne
 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą.

Na co?

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięć zmierzających do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub rozwoju już istniejącej, a w szczególności przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym takich jak:

 • zakup gruntu i terenu
 • zakup budynków i budowli
 • rozbudowę, modernizację obiektów i budowli
 • zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych
 • zakup wyposażenia zakup innych środków trwałych.

 

Od dnia 19 listopada 2013 r. Bank Spółdzielczy w Limanowej oferuje swoim klientom gwarancje de minimis, również do kredytów inwestycyjnych.  

Kredyty inwestycyjne z gwarancja de minimis mogą być przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na: zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego. Wykluczona jest natomiast możliwość objęcia gwarancją de minimis kredytów inwestycyjnych, które mają być przeznaczone na zakup instrumentów finansowych, zakup wierzytelności oraz zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W przypadku kredytu inwestycyjnego gwarancja de minimis jest udzielana na okres maksymalnie 99 miesięcy, a stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym.

Zabezpieczeniem gwarancji jest weksel własnym in blanco przedsiębiorcy.

 

Korzyści dla przedsiębiorców

Gwarancja de minimis umożliwia:

 • dostęp do finansowania kredytem obrotowym lub inwestycyjnym przedsiębiorcom z krótką historią kredytową lub nie mającym wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
 • nieobciążanie własnego majątku – przedsiębiorca ma elastyczność w zakresie dysponowania własnym majątkiem. W części objętej gwarancją de minimis, nie musi go zastawiać ani  na rzecz banku udzielającego kredytu, ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Gwarancja de minimis zapewnia:

 • oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w jednym miejscu jednocześnie z uzyskaniem kredytu,
 • obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia –  brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji. Opłata prowizyjna za okres roczny gwarancji wynosi 0,5%. Dla gwarancji kredytów obrotowych udzielonych do 31.12.2013 r. za pierwszy rok obowiązywania gwarancji klient nie ponosi żadnych kosztów - stawka wynosi 0%. 
 • minimum biurokracji – żadnych dodatkowych dokumentów i obowiązków sprawozdawczych poza złożeniem:
  • na etapie ubiegania się o gwarancję - wniosku o udzielenie gwarancji wraz z informacją dotyczącą pomocy publicznej,
  • po uzyskaniu gwarancji - weksla wraz deklaracją wekslową, oświadczenia o poddaniu się egzekucji i oświadczenia o ochronie danych osobowych.

 

 

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Chcesz się z nami skontaktować? Jesteś zainteresowany wybraną usługą? Pozostaw swoje dane kontaktowe! Z miłą chęcią nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i wyjaśni wszelkie aspekty oferty naszego Banku.


Zamknij
 

Dlaczego warto?

 • optymalne planowanie inwestycji - długi okres spłaty pozwala na rozsądne zaplanowanie inwestycji
 • finansowanie inwestycji - finansowanie znacznej części inwestycji ze źródeł zewnętrznych
 • poprawa płynności - kredyt nie blokuje środków bieżących
 • przesunięcie spłaty - możliwość uzgodnienia karencji w spłacie kapitału
 • niski wkład własny - wystarczy ... procent wartości planowanej inwestycji
 • efektywne zarządzanie - wspomaga zarządzanie finansami firmy
 • lepsza sytuacja finansowa - dogodny system spłat oraz możliwość skorzystania w każdej chwili ze środków kredytowych na opłacenie bieżących należności na pewno wpłynie pozytywnie na płynność finansową Twojej Firmy.
 • oszczędność - dzięki szybkim decyzjom kredytowym oraz stałemu dostępowi do rachunku, nie tracisz czasu na zbędne formalności
 • stały, szybki, uniwersalny dostęp do rachunku:

- rozbudowana sieć placówek, gdzie możesz korzystać z fachowej obsługi, doradztwa i pomocy,

- 24-godzinny dostęp przez Internet lub telefon - możesz przeprowadzać rozliczenia i dokonywać płatności bez opuszczania siedziby firmy

- największa sieć bezpłatnych bankomatów w Polsce!

Poznaj szczegóły oferty.

Zapoznaj się z dokumentami, które przybliżą Ci warunki i zasady działania naszych produktów bankowych.

Do pobrania:

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych

Atuty kredytu - przegląd cech:

 • cel kredytu - finansowanie inwestycji,
 • długoterminowy charakter kredytu - ma to ogromne znaczenie przy kosztownych inwestycjach, gdyż pozwala na rozłożenie kosztów w czasie,
 • uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy - kredyt może być udzielony do 90% kosztów inwestycji
 • dogodne warunki:

- kredyt średnio - lub długoterminowy - w zależności od sytuacji kredytobiorcy

- oprocentowanie zmienne

- zabezpieczenie kredytu

- formy zabezpieczenia ustalane indywidualnie z klientem

- minimalny wkład własny - 20% wartości netto przedsięwzięcia

- możliwość karencji w spłacie kapitału

- środki na inwestycje można otrzymać jednorazowo lub w transzach

- spłata kredytu - w ratach.

Bogata oferta dla firm.

Proponujemy szeroką gamę produktów, które zaspokoją wszystkie potrzeby związane z prowadzeniem firmy. Kompleksowa oferta dla firm obejmuje także: rachunek bieżący, pomocniczy, międzynarodowe karty płatnicze, wysokiej jakości usługi rozliczeniowe, polecenie wypłaty w obrocie dewizowym, bankowość elektroniczną, atrakcyjne lokaty, szeroką gamę kredytów na działalność gospodarczą, gwarancje i poręczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi dodatkowe.

Jak otrzymać kredyt inwestycyjny?

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Otrzymasz tam szczegółowe informacje i fachową pomoc. Wychodząc naprzeciw potrzebom Twojej firmy, pomożemy Ci wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Wymagane dokumenty:

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi załącznikami:

 • dokumenty stwierdzające status prawny podmiotu,
 • aktualne dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej, 
 • zaświadczenie o stanie zobowiązań wobec budżetu państwa i ZUS,
 • ostatni bilans roczny i rachunek wyników,
 • aktualny bilans lub informacje o stanie majątkowym kredytobiorcy i jego sytuacji finansowej
 • kontrakty, umowy lub zamówienia odbiorców potwierdzające zbyt towarów i usług,
 • zezwolenie właściwych instytucji na realizację przedsięwzięcia, zaświadczenia i informacje o zgodności przedsięwzięcia z wymogami przepisów
 • informacje (opinie) banków prowadzących rachunki wnioskodawcy o jego obrotach, aktualnym zadłużeniu, przyjętych prawnych zabezpieczeniach oraz terminowości wywiązywania się ze zobowiązań,
 • wycenę majątku proponowanego jako zabezpieczenie spłaty kredytu, sporządzoną przez osoby lub podmioty uprawniające do dokonywania wycen wraz z polisami ubezpieczeniowymi,
 • oświadczenie o toczących się postępowaniach sądowych z udziałem wnioskodawcy
 • analizę ekonomiczno-finansową przedsięwzięcia w okresie kredytowania zawierającą:

- zestawienia kosztów uzyskania przychodów

- zestawienie obrotów

- prognozowane przepływy strumieni pieniężnych

- prognozy bilansu

- harmonogram inwestowania i obsługi kredytu wnioskowanego jak i kredytów wcześniej zaciągniętych oraz innych zobowiązań

Dowiedz się więcej

Zadzwoń pod numer
naszej infolinii:
33 79 100

lub odwiedź jeden
z naszych oddziałów:
Lista Oddziałów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zastrzeżenie karty

Program Rodzina 500+

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ