Bank Spółdzielczy

Kredyt "Wspólny remont" dla wspólnot mieszkaniowych

  Kredyt przeznaczony dla wspólnot mieszkaniowych

  Kredyt inwestycyjny „Wspólny remont” przeznaczony jest dla Wspólnot Mieszkaniowych. 

  1.  Warunkiem udzielenia przez Bank kredytu jest posiadanie przez Wspólnotę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do obsługi i całkowitej spłaty zobowiązania zaciągniętego wobec Banku, ustalonej w oparciu o jej aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową.

  2.  Bank dokonuje oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego zgodnie z zasadami określonymi w Metodyce oceny zdolności kredytowej Wspólnot Mieszkaniowych z uwzględnieniem wnioskowanych warunków transakcji kredytowej.

  3.  Posiadanie przez Wspólnotę zdolności kredytowej nie zobowiązuje Banku do udzielenia kredytu.

  Kredyt nie może być udzielony Wspólnotom:

  1)  które zalegają ze spłatą, bądź spłacają nieterminowo (powyżej 30 dni) inne zaciągnięte kredyty lub pożyczki;

  2)  którym w okresie ostatnich 12 miesięcy przed datą ubiegania się o kredyt zostały wystawione lub wygasły tytuły egzekucyjne przeciwko Wspólnocie w kwocie przekraczającej 1.000 PLN;

  3)  które korzystały już z kredytów lub pożyczek i nie wywiązywały się z terminowej spłaty.

   

  1.  Przedmiotem inwestycji nie może być zakup nieruchomości.

  2.  Kredyt przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach Wspólnoty np.: remont dachu, wymiana instalacji, nadbudowa, ocieplenie budynku, budowa małej architektury itp.

  3.  Kredyt może być przeznaczony na refinansowanie wydatków na realizację inwestycji poniesionych przez Kredytobiorcę z własnych środków, z uwzględnieniem następujących warunków:

  1)  refinansowanie może dotyczyć wydatków poniesionych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt;

  2)  poniesione wydatki są udokumentowane;

  3)  zostanie zachowany wymagany poziom udziału środków własnych Kredytobiorcy w kosztach inwestycji oraz odpowiednia jego kontrola, aby zapewnić pełną realizację inwestycji. 

  Bank udziela kredytów w złotych polskich.


  Skontaktuj się z nami

  Formularz kontaktowy

  Chcesz się z nami skontaktować? Jesteś zainteresowany wybraną usługą? Pozostaw swoje dane kontaktowe! Z miłą chęcią nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i wyjaśni wszelkie aspekty oferty naszego Banku.


  Zamknij
   

  Kredyt przeznaczony jest dla Wspólnot Mieszkaniowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.), określona jako ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości.

  1. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

  2. Wymagany minimalny udział środków własnych Wspólnoty w przedsięwzięciu inwestycyjnym wynosi: dla kredytu do 200.000 PLN - min. wkład własny - 5% do 10% kredyt powyżej 200.000 PLN – min. wkład własny - 10% do 20%

  3. Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 PLN.

  4. Kredyt udzielany jest na okres nie dłuższy niż 10 lat.

  5. Oprocentowanie kredytu ustalane jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej i marży Banku.

  6. Szczegółowe postanowienia dotyczące oprocentowania kredytu określa Umowa.

Dowiedz się więcej

Zadzwoń pod numer
naszej infolinii:
33 79 100

lub odwiedź jeden
z naszych oddziałów:
Lista Oddziałów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zastrzeżenie karty

Program Rodzina 500+

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ