Bank Spółdzielczy

System Gwarantowania Depozytów (BFG)

foto

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Limanowej gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 

Gwarancjami objęte są:

depozyty imienne, zarówno złotowe jak i walutowe, wraz z odsetkami naliczonymi do dnia ogłoszenia upadłości banku.

Ochronie podlegają depozyty:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

Wysokość gwarancji – do równowartości 100.000 euro:

BFG gwarantuje 100% zwrot zgromadzonych depozytów w banku, których wartość nie przekracza równowartości w złotych 100.000 EURO.
W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Wszystkie śodki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od liczby rachunków (lokat terminowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, a'vista), traktowane są jako jeden depozyt.
Niezależnie od waluty zgromadzonego depozytu wypłata środków gwarantowanych przez BFG następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego według kursu z dnia upadłości.

Szczegółowe informacje na temat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego można znaleźć na stronie internetowej www.bfg.pl

Dowiedz się więcej

Zadzwoń pod numer
naszej infolinii:
33 79 100

lub odwiedź jeden
z naszych oddziałów:
Lista Oddziałów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zastrzeżenie karty

Program Rodzina 500+

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ