Bank Spółdzielczy

Rachunek Powierniczy

  Rachunek Powierniczy to rachunek bankowy służący do realizacji postanowień Umowy handlowej zawartej pomiędzy Powiernikiem i Powierzającym.

  Wnioskodawca występujący o rachunek powierniczy składa pisemny wniosek, który podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wnioskodawcy.

   

  Do wniosku Wnioskodawca załącza:

  1)    Umowę handlową poświadczoną datą pewną,

  2)    dokumenty określające status prawny i charakter działalności Wnioskodawcy,

  3)    inne dokumenty, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów prawa lub gdy Oddział Banku uzna, że są one niezbędne do zawarcia Umowy.


  Posiadaczami rachunków powierniczych mogą być:

  1)    rezydenci, a w szczególności:

  a)    osoby fizyczne,

  b)    osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoby będące przedsiębiorcami oraz rolnicy,

  c)    osoby prawne,

  d)    jednostki samorządu terytorialnego,

  e)    jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,

  f)     oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, które prowadzą działalność na terytorium Polski,

  2)    nierezydenci, a w szczególności:

  a)    osoby fizyczne,

  b)    osoby prawne, inne podmioty instytucjonalne, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu,

  c)    osoby fizyczne mające zarejestrowaną działalność za granicą,

  d)    znajdujące się za granicą przedsiębiorstwa, oddziały i przedstawicielstwa utworzone przez rezydentów,

  e)    obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

   

  Atuty produktu:

  • wzrost wiarygodności stron transakcji jako partnerów handlowych;
  • zabezpieczenie przed niewywiązaniem się jednej ze stron z warunków umowy;
  • bezpieczeństwo przepływu należności za zrealizowane zobowiązania określone w umowie:
  • dla Powierzającego: gwarancja wypłacenia Powiernikowi pieniędzy dopiero po spełnieniu warunków umowy
  • dla Powiernika: gwarancja otrzymania zapłaty za wskazane w umowie zobowiązania;
  • ochrona środków pieniężnych znajdujących się na rachunku powierniczym przed zajęciem egzekucyjnym (w przypadku egzekucji wszczętej przeciwko Powiernikowi) i przed włączeniem ich do masy upadłościowej (w przypadku ogłoszenia upadłości Powiernika);
  • ochrona wpłaconych środków przed włączeniem do spadku po Powierniku (w razie śmierci Powiernika będącego osobą fizyczną)
  • rachunek działa tylko w oznaczonym czasie koniecznym do realizacji postanowień umowy handlowej

  Za czynności związane z otwarciem i miesięczne prowadzenie rachunku powierniczego Bank pobiera opłaty i prowizje w wysokości i okresach ustalonych indywidualnie w Umowie.

  Za realizację pozostałych czynności bankowych Bank pobiera opłaty i prowizje zgodne z Taryfą, chyba, że strony Umowy postanowią inaczej.

  Skontaktuj się z nami

  Formularz kontaktowy

  Chcesz się z nami skontaktować? Jesteś zainteresowany wybraną usługą? Pozostaw swoje dane kontaktowe! Z miłą chęcią nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i wyjaśni wszelkie aspekty oferty naszego Banku.


  Zamknij
   

  Zapoznaj się z załącznikami, które przybliżą Ci warunki oferowanych produktów bankowych.

  Do pobrania:

  Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów instytucjonalnych

  Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych

  Zachęcamy do skorzystania z usług dodatkowych, które ułatwią Ci zarządzanie Firmą i zaoszczędzą Twój cenny czas:

Dowiedz się więcej

Zadzwoń pod numer
naszej infolinii:
33 79 100

lub odwiedź jeden
z naszych oddziałów:
Lista Oddziałów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zastrzeżenie karty

Program Rodzina 500+

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ