Bank Spółdzielczy

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników

foto

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników oraz budynków w gospodarstwie rolnym.

To ubezpieczenia dla posiadaczy i współposiadaczy gospodarstwa rolnego.

 

Warto wiedzieć, iż każdy właściciel gospodarstwa rolnego o powierzchni większej niż 1 ha zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie zawierane jest na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.).

Rolnikiem jest osoba fizyczna posiadająca gospodarstwo rolne czyli obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami o powierzchni przekraczającej 1 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona w gospodarstwie produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ubezpieczeniu podlegają budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, za które uważa się obiekt budowlany: o powierzchni powyżej 20 m2 trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni poprzez przegrody budowlane, posiadający fundamenty i dach. Obowiązek ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.

Budynki są ubezpieczone od szkód materialnych powstałych wskutek pożaru oraz innych zdarzeń losowych wymienionych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych czyli: ognia, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, zalania terenów, gradu, spływu wód po zboczach, obsunięcia się ziemi lub tąpnięcia, zapadnięcia się ziemi, lawiny, upadku statku powietrznego.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Powinno być wykupione najpóźniej w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego (zakupu gospodarstwa, odziedziczenia czy przyjęcia jako darowizny).
Polisa OC zapewnia rolnikom odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika, są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem gospodarstwa szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników jest wypłacane w wysokości szkody, nie wyższej jednak od sumy gwarancyjnej.Suma gwarancyjna jest bardzo wysoka i wynosi odpowiednio:

w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych,

w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

 

Wyposażenie gospodarstwa rolnego w ciągu ostatnich lat stało się nowocześniejsze i znacznie więcej warte. To, co w środku, jest często dużo cenniejsze niż sam budynek.

Oprócz ubezpieczeń obowiązkowych na polskim rynku dostępna jest również szeroka paleta ubezpieczeń dobrowolnych skierowanych do osób posiadających gospodarstwa rolne. Dobrowolne ubezpieczenia dla rolników mogą się przydać dla prowadzących gospodarstwo agroturystyczne, a także posiadający cenne maszyny rolnicze.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Chcesz się z nami skontaktować? Jesteś zainteresowany wybraną usługą? Pozostaw swoje dane kontaktowe! Z miłą chęcią nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i wyjaśni wszelkie aspekty oferty naszego Banku.


Zamknij
 
Dlaczego warto:
  • obowiązkowe ubezpieczenie upraw objęte jest dopłatą z budżetu Państwa,
  • konkurencyjne ceny na wszystkie formy ubezpieczeń,
  • elastyczność oferty,
  • szeroki zakres świadczeń dodatkowych.
Zakres ubezpieczenia rolniczego może obejmować:
  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników,
  • obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Każdy z naszych klientów otrzymuje indywidualnie przygotowaną ofertę.
Wybieramy opcje najlepsze spośród propozycji naszych partnerów, kalkulując stawkę ubezpieczenia dla Twojej konkretnej sytuacji.

Dowiedz się więcej

Zadzwoń pod numer
naszej infolinii:
33 79 100

lub odwiedź jeden
z naszych oddziałów:
Lista Oddziałów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zastrzeżenie karty

Program Rodzina 500+

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ