Bank Spółdzielczy

Program Rodzina 500+

  Opis programu

  Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia).

  Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

  Rola Banku
  • Bank Spółdzielczy w Limanowej umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej eBankNet. Logując się do systemu wybieramy zakładkę Zarządzanie a następnie zakładkę 500+. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem usługi telefonicznej nie będzie możliwe.
  • Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
  • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.
  Proces otrzymania świadczenia
  • Bank Spółdzielczy w Limanowej: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej eBankNet. Logując się do systemu wybierasz zakładkę Zarządzanie, a następnie zakładkę 500+.
  • Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemy Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.
  • Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+.
  • Informacje o programie Rodzina 500+ są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (link)
  Poznaj szczegóły oferty.
  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej eBankNet w zakładce Zarządzanie.
  • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu eBankNet. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
  • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (link), instrukcją (link).
  • Zanim zaczniesz wypełniać wniosek przygotuj: dane osobowe swoje i osób zamieszkujących z Tobą w gospodarstwie domowym, w tym dzieci ( m.in. Pesel, nazwę urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dana osoba). Te dane, którymi dysponuje Bank zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.
  • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF). Zakres wymaganych dokumentów do wniosku jest uzależniony od indywidualnej sytuacji wnioskującego.
  • Przygotuj adres email, na który otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) będące Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (UPP) wniosku Rodzina 500+.
  • Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ musisz do listy członków rodziny dodać dane swojego PIERWSZEGO dziecka (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia) oraz kolejnych dzieci i współmałżonka. Przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.
  • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (link) lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
  • Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:
   • „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
   • „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
   • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.
  • Informacje dotyczące załączników:
   • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
   • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
   • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
   • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
   • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.
  Bank Spółdzielczy w Limanowej: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej eBankNet

  Krok 1: Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń o dochodach pozostałych członków rodziny.

  Krok 2: Zaloguj się do systemu bankowości internetowej eBankNet i przejdź do zakładki Zarządzanie, a następnie do zakładki 500+ .

  Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych z systemu bankowości internetowej eBankNet, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Zmień dane w razie potrzeby i załącz załączniki do wniosku, o ile będą wymagane.

  Krok 3: Zatwierdź i zakończ wniosek. Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.

  Krok 4: Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.

  Pamiętaj:

  • Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w systemie bankowości internetowej eBankNet, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w systemie eBankNet w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w systemie eBankNet oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.
  • Czas trwania sesji online w systemie bankowości internetowej eBankNet ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas 10 min, nastąpi wylogowanie z systemu eBankNet, a zmiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.
  • Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie bankowości internetowej eBankNet będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.
  • W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarta są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.
  • Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku Spółdzielczego w Limanowej w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez system bankowości internetowej eBankNet do Organu prowadzącego w gminie.
  • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.
  • Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Możesz jednak wysłać poprzez bank kolejny wniosek już prawidłowo wypełniony.
  • Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy o niezwłoczny kontakt z organem prowadzącym w Twojej gminie, który zaznaczyłaś/eś składając wniosek.
  Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia, Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
  • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo500plus@mrpips.gov.pl.
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w systemie bankowości internetowej eBankNet.
  • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w systemie eBankNet, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.
  Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+.
  • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
  • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.
   
  • Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:
   • w Banku Spółdzielczym w Limanowej – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie bankowości internetowej eBankNet oraz jego wysłania;
   • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.
  • Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Bank Spółdzielczy w Limanowej przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami.
  Skontaktuj się z nami

  Formularz kontaktowy

  Chcesz się z nami skontaktować? Jesteś zainteresowany wybraną usługą? Pozostaw swoje dane kontaktowe! Z miłą chęcią nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i wyjaśni wszelkie aspekty oferty naszego Banku.


  Zamknij
   
Dowiedz się więcej

Zadzwoń pod numer
naszej infolinii:
33 79 100

lub odwiedź jeden
z naszych oddziałów:
Lista Oddziałów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zastrzeżenie karty

Program Rodzina 500+

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ